Capitala Valletta – culturӑ, artӑ, religie, politicӑ, rӑzboi - 45 EURO (COPII 35 EURO)

Excursia noastrӑ de bazӑ, pe care nu trebuie sӑ o rataṭi, vӑ invitӑ sӑ descoperiṭi timp de o zi cel mai important simbol de pe harta arhipelagului: capitala Valletta.

Oraṣ modern, capitala culturalӑ europeanӑ ȋn anul prezent, dar vechi de peste 450 de ani, ce poartӑ mȃndru numele celui care a salvat Europa creṣtinӑ ȋn marele asediu din 1565. Cea mai fortificatӑ capitalӑ din lume, cuibul Cavalerilor Ioaniṭi, astӑzi adӑposteṣte peste 30 de biserici, peste 300 de monumente, auberge-urile ordinului, romantice strӑzi ȋnguste, bulevarduri cu vitrine elegante, mici ṣi cochete restaurante. Turul nostru pietonal, deṣi lejer, ṭinteṣte sӑ fie exhaustiv, care pe lȃngӑ obiectivele de maximӑ importanṭӑ aṣterne luminӑ ṣi pe detaliile care de obicei rӑmȃn ascunse vizitatorilor. Desigur vom vizita Co-Catedrala Sf. Ioan Botezatorul, care este printre cele mai decorate biserici din Europa, cu cea mai importantӑ pȃnzӑ din secolul XVII, Decapitarea, opera lui Caravaggio, dar prin prisma explicaṭiilor complexe, o sӑ descoperiṭi ṣi lӑcaṣe de cult, bastioane ṣi metereze, piaṭete, grӑdini, alei, iar la final o sӑ vӑ bucuraṭi de timp liber pentru cumpӑrӑturi, relaxare la terase si restaurante.